IMAGE คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดงาน JOB FAIR 2018
วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม. จัดงาน JOB FAIR 2018... Read More...
IMAGE กยศ.เตรียมหักหนี้ขรก.ผ่านองค์กรนายจ้างเริ่มมิ.ย.นี้
วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561
กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เตรียมบังคับใช้กฎหมาย... Read More...
IMAGE ประกวดคลิปวิดิโอ หัวข้อ "ชีวิตสามพันธุ์ (คน สัตว์ ป่า)"
วันศุกร์, 09 กุมภาพันธ์ 2561
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ขอเชิญผู้สนใจ... Read More...
IMAGE ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Check-in ที่นี่ ของดี พช.”
วันศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 2561
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญผู้สนใจ... Read More...
in Thai
61. 01. 31
posted by: Super User
ฮิต: 115

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาการ วิชาชีพ การสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับท้องถิ่น และระดับชาติ

จรรยาบรรณศิลปกรรม

มีความเชื่อมัน ขยัน อดทน และศรัทธาในวิชาชีพของตน พึ่งพาตนเองและแบ่งปันผู้อื่น ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมประเพณีอันดีงามทั้งธำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรีและคุณธรรม

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตด้านวิชาการวิชาชีพ ที่มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ทันต่อเทคโนโลยีสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธฺภาพ ส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและการวิจัยโดยมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น