อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร

by Super User
ฮิต: 71

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์สมศักดิ์  พรมจักร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศป.ม. (ทัศนศิลป์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศป.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่