อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร

61. 02. 12
posted by: Super User
ฮิต: 29

อาจารย์สมศักดิ์  พรมจักร

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  ศศ.ษ.ม ทัศนศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี  ศป.บ.ประติมากรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่