อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง

by Super User
ฮิต: 62

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์สิริพร   คืนมาเมือง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศป.ม. (ภาพพิมพ์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศป.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่