อาจารย์เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์

61. 02. 12
posted by: Super User
ฮิต: 24

อาจารย์เสน่ห์  วงค์สุฤทธิ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  ศ.ป.ม การออกแบบผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปริญญาตรี  วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม