อาจารย์เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์

by Super User
ฮิต: 64

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์เสน่ห์  วงค์สุฤทธิ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศป.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่