อาจารย์ภาสกร โณะวณิก

61. 02. 12
posted by: Super User
ฮิต: 18
อาจารย์ภาสกร โทณะวณิก

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  ศศ.ม โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปริญญาตรี  ศป.บ. ศิลปศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย