เตรียมความพร้อมก่อนแสดงงานออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์