หลักสูตร ศิลปะและการออกแบบ

by Super User
ฮิต: 197

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต   สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ                                          คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.      รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :                             หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

                                          สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

ภาษาอังกฤษ :                         Bachelor of Arts (Arts and Design)

 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :                         ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปะและการออกแบบ)

     ชื่อย่อ (ไทย) :               ศศ.บ. (ศิลปะและการออกแบบ)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :                     Bachelor of Arts (Arts and Design)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                      B.A. (Arts and Design)

 

3.   วิชาเอก

      ไม่มี

 

4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  ไม่น้อยกว่า 134  หน่วยกิต

 

 

 

5.      รูปแบบของหลักสูตร

5.1    รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี

      5.2  ภาษาที่ใช้

  ภาษาไทย

  5.3  การรับเข้าศึกษา

            รับเฉพาะนักศึกษาไทย

5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

  ไม่มี 

5.5    การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

 

            ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

-นักออกแบบอิสระ

-นักออกแบบเว็บไซต์

-นักออกแบบมัลติมีเดีย

-นักออกแบบผลิตภัณฑ์

-ช่างภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว

      ผู้ประกอบการทางด้านศิลปะและการออกแบบ