หลักสูตร ศิลปศึกษา

by Super User
ฮิต: 85

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปศึกษา  (5 ปี)

 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คณะ                                          ครุศาสตร์

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1.      รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :                             หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาศิลปศึกษา

      ภาษาอังกฤษ :                          Bachelor of Education Program in Art  Education

 

2.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

      ชื่อเต็ม (ไทย) :                         ครุศาสตรบัณฑิต (ศิลปศึกษา)

      ชื่อย่อ (ไทย) :                          ค.บ. (ศิลปศึกษา)

      ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :                     Bachelor of Education  (Art  Education)

      ชื่อย่อ (อังกฤษ) :                      B.Ed. (Art  Education)

 

3.   วิชาเอก

            เอกเดี่ยว

 

4.   จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

        ไม่น้อยกว่า 174 หน่วยกิต

 

5.      รูปแบบของหลักสูตร

5.1    รูปแบบ

            หลักสูตรระดับปริญญาตรี  5  ปี

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

ครู อาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปศึกษา

บุคลากรทางการศึกษา

นักวิชาการศึกษา

      อาชีพอิสระ