พิมพ์

อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ

by Super User
ฮิต: 54

 

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์จารุวรรณ  เพ็งศิริ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ   

ปริญญาโท  ศป.ม. (สื่อศิลปและการออกแบบสื่อ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี   ศษ.บ. (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)