อาจารย์อิคูโอะ เออิโสะ

by Super User
ฮิต: 55

 

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์อิคูโอะ  เออิโสะ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ   

ปริญญาโท  ศศ.ม. (ประติมากรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปกร

ปริญญาตรี   B.F.A. (Fine Art)