ภาควิชาศิลปกรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานศิลปะจากศิลปิน

ภาควิชาศิลปกรรม จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์และการทำงานศิลปะจากศิลปิน ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

วิทยากร Professor Michelle ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์. ดร.สมพร รอดบุญ 

ภาพโครงการ click>>>