สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์สำหรับนักศึกษา จำนวน หลักสูตร

by Super User
ฮิต: 81

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจะจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์ มีหลักสูตรการอบรมสำหรับนักศึกษา จำนวน 2 หลักสูตร

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาจะจัดโครงการส่งเสริมการพัฒนาและการใช้งานสื่อการเรียนแบบออนไลน์ และมีหลักสูตรการอบรมสำหรับนักศึกษา จำนวน ๒ หลักสูตร ดังนี้ ..... ๑) การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับนักศึกษา (จำนวน ๓ ชั่วโมง) วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC๒๑ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับนักศึกษา จำนวน ๕๐ คน ..... ๒) การใช้งานระบบ e-Learning ด้วย Moodle สำหรับนักศึกษา (จำนวน ๓ ชั่วโมง) วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC๒๑ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา รับนักศึกษา จำนวน ๕๐ คน ...... ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถรับแบบฟอร์มการสมัครเข้าร่วมอบรม และส่งแบบฟอร์มดังกล่าวได้ที่ งานพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานชั้น ๓ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ภายในวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณพรพิมล แก้วฟุ้งรังษี และ คุณรุ่งทิวา กิตติยังกุล โทรศัพท์ ๐๕๓-๘๘-๕๙๓๑, ๕๙๓๔ โทรสาร ๐๕๓-๘๘-๕๙๒๔ รายละเอียดและแบบตอบรับดังเอกสารแนบ

รายละเอียดเอกสาร คลิก

สอบถามข้อมูลได้ที่

http://www.lms.cmru.ac.th