แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตรการจัดการศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาครุศาสตร์ (สำหรับนักศึกษาศิลปศึกษาทุกชั้นปี)

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร

การจัดการศึกษาและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ทุกชั้นปี

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ CLICK>>>