แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปี พ.ศ. 2559

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์

ต่อการปฏิบัติงานและคุณลักษณะของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปี  พ.ศ. 2559

 

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ CLICK>>>