แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ ในการตอบแบบสอบถามการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2559

แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์

ในการตอบแบบสอบถามการบริหารหลักสูตร

เรื่อง ความพึงพอใจต่อหลักสูตร การจัดการศึกษา

 

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

ตอบแบบสอบถามออนไลน์ CLICK>>>