ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะขอศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านการสนับสนุนการศึกษา 6 กรกฏาคม 2560 ณภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพ CLICK>>>