อาจารย์อัคริมา นัทนาสิทธิ์

by Super User
ฮิต: 20

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์อัคริมา  นัทนาสิทธิ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศศ.ม (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สาขาแอนนิเมชั่น)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.บ (วิทยาลัยสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สาขาแอนนิเมชั่น)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่