อาจารย์ภาควิชาศิลปกรรมเข้าร่วมการจัดทำยุทธศาสตร์คณะมนุษฯ

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หัวข้อ การจัดทำตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและแผนกลยุทธเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์

ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ อินสดารีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
อาจารย์ภาควิชาศิลปกรรมที่เข้าร่วม
อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์
อาจารย์เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์
อาจารย์สมศักดิ์ พรมจัก
อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง
อาจารย์ณัฐวัฒน์ โสมดี
อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ
เจ้าหน้าที่
นายพิชิตไพร สำราญ