ภาควิชาศิลปกรรม จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณ อายุราชการ ประจำปี 2560

ภาควิชาศิลปกรรม จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณ อายุราชการ ประจำปี 2560

ภาควิชาศิลปกรรม จัดนิทรรศการเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณ อายุราชการ ประจำปี 2560 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพ ไหว้ครูศิลป์ จับมือเขียน ภาควิชาศิลปกรรม

งานไหว้ครูศิลป์จับมือเขียนในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ เวลา 9.00 น.

ประมวลภาพกิจกรรม CLICK>>>

นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย digital photo exhibition 2017

นิทรรศการแสดงผลงานภาพถ่าย ผลงานของนักศึกษาหลักสูตรศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ digital photo exhibition 2017 แสดงงานระหว่างวันที่ 15 -19 กันยายน 2560 ณ ชั้น 3 ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช๊อปปิ้งเซนเตอร์

gallery นิทรรศการ Photo Exhibition 2017

ภาควิชาศิลปกรรมเข้าร่วมจัดแสดงผลงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ otop

พลเอกดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ องคมนตรี และคณะ ลงพื้นที่เยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในโครงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 

ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ประมวลภาพ >>>

อาจารย์ภาควิชาศิลปกรรมเข้าร่วมการจัดทำยุทธศาสตร์คณะมนุษฯ

โครงการจัดทำยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
หัวข้อ การจัดทำตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและแผนกลยุทธเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์

ระยะ 5 ปี พ.ศ.2560-2564 วันที่ 29-30 สิงหาคม 2560 ณ อินสดารีสอร์ทเชียงใหม่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 
อาจารย์ภาควิชาศิลปกรรมที่เข้าร่วม
อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์
อาจารย์เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์
อาจารย์สมศักดิ์ พรมจัก
อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง
อาจารย์ณัฐวัฒน์ โสมดี
อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ
เจ้าหน้าที่
นายพิชิตไพร สำราญ

 

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จะขอศึกษาดูงานและเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านบริหารจัดการหลักสูตรและการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงภารกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องด้านการสนับสนุนการศึกษา 6 กรกฏาคม 2560 ณภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพ CLICK>>>