อาจารย์อัคริมา นัทนาสิทธิ์

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์อัคริมา  นัทนาสิทธิ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศศ.ม (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สาขาแอนนิเมชั่น)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วท.บ (วิทยาลัยสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ สาขาแอนนิเมชั่น)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์เสน่ห์ วงค์สุฤทธิ์

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์เสน่ห์  วงค์สุฤทธิ์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศป.ม. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

วท.บ. (ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

อาจารย์อิคูโอะ เออิโสะ

 

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์อิคูโอะ  เออิโสะ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ   

ปริญญาโท  ศศ.ม. (ประติมากรรม)  มหาวิทยาลัยศิลปกร

ปริญญาตรี   B.F.A. (Fine Art)

อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์สิริพร   คืนมาเมือง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศป.ม. (ภาพพิมพ์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศป.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์จารุวรรณ เพ็งศิริ

 

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์จารุวรรณ  เพ็งศิริ

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ   

ปริญญาโท  ศป.ม. (สื่อศิลปและการออกแบบสื่อ)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี   ศษ.บ. (สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

อาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์สมศักดิ์  พรมจักร

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศป.ม. (ทัศนศิลป์)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศป.บ. (ประติมากรรม) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่