อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์เอกพงศ์ สุริยงค์

ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาศิลปกรรม / อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ศศ.บ. (ออกแบบนิเทศศิลป์) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่