อาจารย์สายพิณ สังคีตศิลป์

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์สายพิณ  สังคีตศิลป์

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ค.ม. (ศิลปศึกษา)   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์รุทธ  ประวัง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศษ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศป.บ. (ศิลปศึกษา)  วิทยาลัยครูเชียงใหม่

อาจารย์ณัฐวัฒน์ โสมดี

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์ณัฐวัฒน์  โสมดี

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศศ.ม. (สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศษ.บ. (อุตสาหกรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว

ชื่อ - นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช   ฟ้าขาว

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศษ.ม. (บริหารศึกษา)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค.บ. (ศิลปศึกษา)  วิทยาลัยครูเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ หงษ์ทอง

ชื่อ - นามสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนาจ  หงษ์ทอง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศศ.ม. (นิเทศศาสตร์)   มหาวิทยาลัยแม่โจ้

กศ.บ. (ศิลปศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

อาจารย์ภาสกร โทณะวณิก

ชื่อ - นามสกุล

อาจารย์ภาสกร  โทณะวณิก 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปกรรม

คุณวุฒิ  

ศศ.ม. (โบราณคดีสมัยประวัตติศาสตร์)   มหาวิทยาลัยศิลปากร

ค.บ. (ศิลปศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย