61. 02. 12
posted by: Super User
ฮิต: 27

อาจารย์อัคริมา  นันทนาสิทธิ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  ศศ.ม สื่อ ศิลปะและการออกแบบสื่อ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี  วท.บ. วิทยาลัยสื่อ และเทคโนโลยี สาขาแอนนเมชั่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

61. 02. 12
posted by: Super User
ฮิต: 23

อาจารย์อิคูโอะ  เออิโสะ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  ศศ.ม ประติมากรรม  มหาวิทยาลัยศิลปกร

ปริญญาตรี  B.F.A Fine Art

61. 02. 12
posted by: Super User
ฮิต: 27

อาจารย์สณัฐวัฒน์  โสมดี

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  ศศ.ม สื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี  ศษ.บ.อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

61. 02. 12
posted by: Super User
ฮิต: 23

อาจารย์สายพิณ  สังคีตศิลป์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  ค.ม ศิลปศึกษา  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี  ศป.บ.ศิลปศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

61. 02. 12
posted by: Super User
ฮิต: 28

อาจารย์เสน่ห์  วงค์สุฤทธิ์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท  ศ.ป.ม การออกแบบผลิตภัณฑ์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ปริญญาตรี  วท.บ.ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม